Vragen vereniging van oldtimertrekkers

 

            Lijst van afkortingen:

            WVW  = Wegenverkeerswet 1994

            RVV    = Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

            RV       = Regeling voertuigen

            KR       = Kenteken reglement

            WAM   = Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

 

Mag ik met mijn oldtimertrekker een hand uitsteken bij het afslaan?

            Artikel 55 RVV 1990

Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders ven een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlatenen indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Artikel 5.8.51 RV De verplichte verlichting

            Landbouw- of bosbouwtrekkers moeten zijn voorzien van:

            c. ten minsten twee richting aanwijzers die naar voren stralen en ten minste twee ‘         richting aanwijzers die naar achter stralen, alsmede waarschuwingsknipperlichten;

 

-           Moet mijn trekker alarmknipperlicht hebben?

            Artikel 58 RVV 1990

1.    Stilstaande motorvoertuigen op meer dan twee wielen en aanhangwagens moeten worden aangeduid door een gevarendriehoek, indien het voertuig een obstakel vormt dat door naderende bestuurders niet tijdig als zodanig kan worden opgemerkt.

2.    De gevarendriehoek moet goed zichtbaar op de weg worden geplaatst op een afstand van ongeveer 30 meter van het voertuig en in de richting van het verkeer waarvoor het voertuig gevaar oplevert.

3.    Het eerste lid geldt niet wanneer knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd

Artikel 5.8.51 RVDe verplichte verlichting

Landbouw- of bosbouwtrekkers moeten zijn voorzien van:

c. ten minsten twee richting aanwijzers die naar voren stralen en ten minste twee ‘    richting aanwijzers die naar achter stralen, alsmede waarschuwingsknipperlichten;

 

-           Hoe zit het met kinderen op het spatbord? Is hier een leeftijd aan verbonden?

-           Mag iemand op het spatbord zitten als er geen officieel “zitje” aanwezig is?

            Artikel 58a RVV 1990

Tijdens deelname aan het verkeer zitten bestuurders en passagiers op de voor hen bestemde zitplaatsen.

1.    Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. staande passagiers van autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan;

b. passagiers van autobussen zonder staanplaatsen bij incidenteel gebruik van het gangpad of toilet;

c. passagiers die worden vervoerd overeenkomstig artikel 61b, tweede lid, onderdelen a, b en d;

d. passagiers, jonger dan 3 jaar, in autobussen;

e. passagiers jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1,35 meter die gebruik maken van een voor deze passagiers geschikte zitgelegenheid die deel uitmaakt van de constructie van het voertuig, hierin deugdelijk is bevestigd en is voorzien van autogordels;

f. het vervoer van passagiers die gebruik maken van een rolstoel als bedoeld in artikel 59, vierde lid;

g. het vervoer van één persoon van 8 jaar of ouder op de bagagedrager door fietsers met uitzondering van snorfietsers.

h. passagiers die gebruik maken van een ligplaats, indien op één ligplaats ten hoogste één passagier is gelegen.

3.   In afwijking van het eerste lid worden op fietsen en bromfietsen passagiers jonger

dan 8 jaar alleen vervoerd indien zij zijn gezeten op een doelmatige en veilige

voorziening met voldoende steun voor rug, handen en voeten.

4.    Het is bestuurders verboden passagiers te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 1.1 RV Algemene bepalingen

zitplaats: een constructie, inclusief bekleding, die al dan niet een integrerend deel vormt van de constructie van het voertuig, die plaats biedt aan een volwassen persoon, met dien verstande dat de zitplaats zowel een afzonderlijke zitplaats kan zijn als een gedeelte van een bank dat plaats biedt aan één persoon en die afhankelijk van de richting als volgt wordt aangeduid:

Artikel 61b RVV

1.    Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

2.     Het eerste lid is niet van toepassing:

a.     op het vervoer van personen in de laadruimte van een ambulance of dierenambulance en op het vervoer van rolstoelinzittenden op de daarvoor ingerichte plaatsen in de laadruimte van een voertuig dat blijkens een aantekening op het kentekenbewijs speciaal is uitgerust voor rolstoelvervoer.

b.     op het vervoer van personen in de laadruimte van motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer en van andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

c.     op het vervoer van een persoon op de bestuurderszitplaats in een motorvoertuig of op een bromfiets op meer dan twee wielen die door een ander motorvoertuig of een andere bromfiets op meer dan twee wielen wordt voortgetrokken en op het vervoer van passagiers van het getrokken voertuig als hier bedoeld, voor wie geen zitplaats in het trekkende voertuig als hier bedoeld beschikbaar is;

d.     in het geval het vervoer van personen geschiedt in het kader van een evenement of optocht waarvoor een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening is afgegeven;

e.     op het vervoer van personen met een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km per uur, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen indien voor dit vervoer een vergunning door het bevoegd gezag is afgegeven.

(lid 2 onderdeel e bepaalt uitdrukkelijk dat men zogenaamde ‘wegtreintjes’ personen in de aanhangwagen vervoerd mogen worden mits een vergunning door de wegbeheerder is afgegeven. Vaak worden deze wegtreintjes immers in drukke toeristische gebieden gebruikt en door dit gebruik met een vergunning te reguleren, wordt de wegbeheerder in de gelegenheid gesteld om dit soort vervoer te beperken tot in de vergunning opgenomen wegen en tijden)

 

-           Mijn trekker heeft geen typegoedkeuring, aan welke eisen (bijvoorbeeld verlichting) moet ik dan voldoen?

            Deze moet voldoen aan de permanente eisen van de Regeling Voertuigen onder Artikel 5 afdeling 8 Landbouw- of Bosbouwtrekkers

-           Mijn trekker had origineel maar 1 koplamp, mag dat nu ook nog?

            Artikel 5.8.51 RVDe verplichte verlichting

            Landbouw- of bosbouwtrekkers moeten zijn voorzien van:

            a. twee dimlichten;

 

-           Mij trekker heeft ouderwetse uitklapbare richtingaanwijzers, mag dat nu nog?

            Artikel 5.8.51 RV De verplichte verlichting

            Landbouw- of bosbouwtrekkers moeten zijn voorzien van:

            c. ten minsten twee richting aanwijzers die naar voren stralen en ten minste twee ‘             richting aanwijzers die naar achter stralen, alsmede waarschuwingsknipperlichten;

           

-           Mag ik met rode diesel rijden?

            Met ingang van 1 januari 2013 mag rode diesel (halfzware olie en

gasolie voorzien van herkenningsmiddelen) alleen nog voorhanden

zijn in de hierna genoemde tanks:

•           brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, alleen als

de minerale olie wordt verbruikt voor de aandrijving van die schepen

•           opslagtanks voor minerale oliën die zijn bestemd om van daaruit

te worden afgeleverd in:

– de brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, of

– ladingtanks van vaartuigen, voertuigen en treinwagons

•           opslagtanks van waaruit minerale oliën worden afgeleverd in de

brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, mits

deze schepen in bezit zijn van en verbruikt worden door degene

die de beschikking heeft over deze tanks.

            Belastingdienst Douane/Centrale Unit Accijns, tel. (0591) 68 05 50.

 

-           Wat zegt de wet over de staat (profiel) van de banden

            Artikel 5.8.27 RV De banden

1.    Landbouw- of bosbouwtrekkers moeten zijn voorzien van banden of rupsbanden,   waarvan het loopvlak niet bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft.

2.    De luchtbanden van landbouw- of bosbouwtrekkers mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is.

3.    De luchtbanden mogen geen uitstulpingen vertonen.

4.    Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.

 

-           Moet ik verzekeringspapieren bij me hebben onderweg?

            Artikel 1 WAM

            Voor toepassing van deze wet worden verstaan onder

            Motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

            Artikel 14 WAM

            1.         De bestuurder van een motorvoertuig dat geen kenteken behoeft, alsmede de

bestuurder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 2 zevende lid, onder d en e, moet, tenzij bij of krachtens algemene maatregel van bestuur anders is bepaald, bij zich hebben een bij of krachtens die maatregel voorgeschreven bewijs van verzekering. De bestuurder van een motorrijtuig die bij een ongeval of een gebeurtenis is betrokken, is verplicht, wanneer hij ingevolge het bepaalde in dit lid een document bij zich moet hebben, dit behoorlijk ter inzage te verstrekken aan degene die eveneens bij dat ongeval of gebeurtenis zijn betrokken.

Artikel 31 WAM

Op de eerste vordering van de personen, belast met de opsporing van de in deze wet strafbaar gestelde feiten is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht het rijtuig te doen stilhouden en indien ingevolge artikel 14 eerste lid, artikel 17 tweede lid of artikel 19 eerste lid een document bij zich moet hebben, dit behoorlijk ter inzage af te geven.

Artikel 33 WAM

Handelen in strijd met de artikelen 31 en 32 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste dertig dagen of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 37 WAM

Met de opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in dit hoofdstuk, zijn, behalve de ambtenaren bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de ambtenaren, die krachtens artikel 159 van de Wegenverkeerswet 1994 zijn aangewezen tot opsporing van strafbare feiten.

 

-           Kan ik door de politie van de weg gehaald worden omdat ik met mijn 15 km/h het overige verkeer te veel ophoud?

            Artikel 5 WVW 1994

            Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

            Memorie van toelichting

            Het is niet de bedoeling dat bij iedere vorm van hinder de algemene bepaling wordt toegepast. Lichte vormen van hinder zijn immers in het (hedendaagse) verkeer niet te vermijden.

 

-           Kentekenplicht? Wat betekend het GV- kenteken? Is dit een officieel kenteken? Is dit ook een eigendomsbewijs?

            Artikel 36 WVW 1994

            Aan de eigenaar of houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen op de weg dient overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels door de Dienst Wegverkeer een kenteken voor dat voertuig te zijn opgegeven.

            Artikel 37 WVW 1994

            Artikel 36 is niet van toepassing op:

a.         de volgende categorieën motorrijtuigen alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens:

1°         bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde categorieën bromfietsen, alsmede bromfietsen in het internationaal verkeer, afkomstig uit een land waar voor deze voertuigen geen kenteken is opgegeven,

2°         landbouw- of bosbouwtrekkers,

3°         gehandicaptenvoertuigen en

4°         motorrijtuigen met beperkte snelheid

            Artikel 38 WVW 1994

1.         Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bepaalde categorieën van kentekens slechts worden opgegeven aan bij die algemene maatregel van bestuur aan te wijzen personen of groepen van personen dan wel voor daarbij aan te wijzen voertuigen of groepen van voertuigen, zulks onder daarbij te stellen voorwaarden.

2.         Bij ministeriële regeling worden nadere regels vastgelegd ter uitvoering van het eerste lid

Artikel 4 KR

3.         Kentekens, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers, worden slechts opgegeven voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en landbouw- of bosbouwtrekkers, die in het grensverkeer worden gebezigd alsmede voor de door deze categorieën voertuigen voortbewogen aanhangwagens.

Toelichting:

Het GV kenteken is een vrijwillig aan te vragen kenteken en dus niet verplicht. Het is

echter wel een officieel kenteken en kentekenbewijs. Zo moet dus ook de

kentekenplaat de zogenoemde GAIK-kentekenplaat zijn.

Echter de kentekenbewijzen wijken wel af. Zo krijg je bij het verkrijgen van het

kentekenbewijs alleen de delen 1a 1b en deel 2. En geen overschrijvingsbewijs.

Tevens is dit kentekenbewijs nog steeds van papieren niet de bekende

Kentekencard. Het kenteken wordt wel op naam en voertuig geregistreerd, maar is

niet overdraagbaar bij bijvoorbeeld verkoop. Dan komt het GV kenteken te vervallen

en zal de nieuwe eigenaar dan ook een nieuw GV kenteken moeten aanvragen.

Door dat het overschrijvingsbewijs (eigendomsbewijs) niet bij het GV kenteken wordt

afgegeven, kan dit kentekenbewijs dus officieel niet als eigendomsdocument worden

gebruikt.

 

-           Diefstal van dure oldtimers komt steeds vaker voor. Hoe zit met het eigendomsbewijs? Wat dien ik buiten de verzekering om vast te leggen om mijn eigendom te bewijzen?

Helaas is de kentekening niet doorgegaan. En zoals hierboven staat is het GV-kentekenbewijs geen eigendomsbewijs. Echter ondersteunen dit soort documenten wel voor eventuele bewijs voering van eigendom. Denk verder voor het bewijs het aankoopbewijs. En noteer zoveel mogelijk nummer die op diverse onderdelen te vinden zijn. Leg deze ook vast in een fotoarchief. Verder kan je in dit fotoarchief bijvoorbeeld ook herkenningstekens zetten die alleen een eigenaar kan weten en die hij zelf op verborgen plaatsen heeft aangebracht.

 

 

 

Vrijstellingen en ontheffingen

Artikel 149 WVW 1994

1.         Van het bepaalde krachtens deze wet kan in de krachtens deze wet aangewezen gevallen overeenkomstig krachtens deze wet vastgestelde regels ontheffing worden verleend:

            a.         voor wegeb onder het beheer van het Rijk door de Minister;

            b.         voor wegen onder beheer van een provincie door gedeputeerde staten;

            c.         voor wegen onder beheer van een waterschap door het algemeen

bestuur of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur;

d.         voor andere wegen door burgemeester en wethouders of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie.

2.         In afwijking van het eerste lid kan door het CBR ontheffing worden verleend van het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingsmiddelen.

            Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen terzake nadere regels worden gesteld.

3.         Het op grond van het eerste lid toto het verlenen van een ontheffing bevoegde gezag kan van de kentekenplicht als bedoeld in artikel 36 eerste lid, ontheffing verlenen voor aanhangwagens die worden gebruikt ten behoeve van een evenement of optocht waarvoor een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening is afgegeven.

            Bij ministeriële regeling kunnen terzake nadere regels worden gesteld.

Artikel 87 RVV

Door het bevoegd gezag kan ontheffing worden verleend van artikel 3, eerste lid, 4, 5,

eerste en tweede lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26,

42, 43, 46, 53, 61b, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de  verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78, 81, en 98.

Noot:

Ontheffing voor artikel 58a staat hier nog niet bij. Deze is namelijk nog niet inwerking getreden.

Artikel 9.1 RV

Onverminderd artikel 149a, tweede lid, van de wet kan het ingevolge artikel 149 van de wet bevoegde gezag ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 5.1.1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, en tweede lid, 5.1.2 en 5.1.3.

 


Signalering op landbouwvoertuigen

Kijk ook eens op WEBAPP politieacademie informatie over signalering op landbouwverkeer.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe regels voor dieseltanks per 1 januari 2015

 

Voor bedrijven en instellingen, die vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van bovengrondse brandstoftanks.

 

Vanaf 1 januari 2015 moeten nieuwe tanks door een erkende installateur volgens de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn worden geplaatst. De tank moet aan bepaalde producteisen voldoen en vervolgens eens in de 15 jaren door een erkend installateur worden gekeurd.

 

Voor bestaande tanks geldt een overgangsperiode. Dit betekent dat een metalen dieselolietank, die nu 15 jaar of ouder is, uiterlijk 1 januari 2015 uitwendig en inwendig is geïnspecteerd door een erkende installateur.

 

Na uitvoering van installatie- of reparatiewerkzaamheden wordt door de installateur een tank- en installatiecertificaat afgegeven. De certificaten worden door de eigenaar ter inzage gehouden voor de controlerende instantie.

 

Opslagtanks, geplaatst voor 1 januari 2000

Bovengrondse opslagtanks, die voor 1 januari 2000 zijn geïnstalleerd en die niet kunnen worden herkeurd, moeten uiterlijk 1 januari 2015 buiten werking worden gesteld.

 

Alleen een KIWA-erkend saneringsbedrijf of een erkende inzamelaar mag een niet meer gebruikte of afgekeurde tank verwijderen. Hierbij wordt een saneringsbewijs of een afgiftebon verstrekt. Bij bezoek van een toezichthouder moet een ondernemer het saneringsbewijs of de afgiftebon kunnen tonen.

 

Erkende tanksaneerders kunt u vinden op de KIWA site. Erkende inzamelaars van bovengrondse tanks kan men vinden op www.niwo.nl, bij de VIHB-lijst. Het vervoeren van een lege, ongereinigde tank, afstaan van de tank aan een oud-ijzerhandelaar of zelf leegmaken en verwerken is niet toegestaan.

Regelgeving
Lid worden button
<h1>otmvlimburg.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1247&amp;title=home">Home</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1492&amp;title=historie">Historie</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1443&amp;title=fotos">Foto's</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1535&amp;title=2019">2019</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1532&amp;title=2018">2018</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1530&amp;title=2017">2017</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1527&amp;title=2016">2016</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1522&amp;title=2015">2015</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1520&amp;title=2014">2014</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1451&amp;title=links">Links</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1525&amp;title=filmpjes">Filmpjes</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1514&amp;title=bestuur">Bestuur</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1516&amp;title=regelgeving"><b>Regelgeving</b></a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1523&amp;title=ploffertjes">Ploffertjes</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1521&amp;title=">Agenda</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1533&amp;title=2019-archief">2019 Archief</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1531&amp;title=2018-archief">2018 Archief</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1528&amp;title=2017-archief">2017 Archief</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1526&amp;title=2016-archief">2016 archief</a><br /> -<a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1524&amp;title=agenda-2015-archief">2015 archief</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=1537&amp;title=technische-gegevens">Technische gegevens</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=112&amp;title=agenda">Agenda</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=113&amp;title=contact">Contact</a><br /> <a href="http://www.otmvlimburg.nl/?page_id=111&amp;title=nieuws">Nieuws</a><br />